کاتالوگ ۱ سال ۲۰۲۰  اوریفلیم ارمنستان، زبان انگلیسی